Textversion
Förderverein Kirche Events Galerie Presse-News Sitemap
Startseite Kirche Bauhütte Kirche Gubin Ergebnis des Architekturwettbewerbes

Kirche


Bauhütte Kirche Gubin Historisches Zeittafel Rys historyczny

erstellt durch Vorwort 1. Einleitung 2. Zum Ort 3. Aufgabenverständnis 4. Zusammenfassung der Analyse und Prämissen 5. Konzept 6. Konzeptbausteine 6.1.1. Bauhütte, Ausgangssituation 6.1.2. Bauhütte, Aufgabe und Struktur 6.1.3. Bauhütte, Finanzierung 6.1.4. Bauhütte - Der Turm - 6.2. Zentrum für Kommunikation und Kultur 6.2.1. Ausgangssituation 6.2.2. zum Ausbaukonzept 6.3. Archiv für Kulturerbe 7. Nutzungs- und Betreiberkonzept 7.1. Grundlage des Nutzungskonzeptes 7.2. Betreiberstruktur 8. Zeit- und Maßnahmenplan Nächste Schritte Internationaler Architektenwettbewerb 2013 Ergebnis des Architekturwettbewerbes Die 10 Gedanken

Kontakt Impressum / Datenschutz Haftungsausschluss


Ergebnis des Internationaler Architektenwettbewerb im Rahmen des Projektes:

"Sanierung des Turms der Hauptkirche in der Eurostadt Gubin-Guben: Werkstatt zur Entwicklung grenzübergreifender Kultur, Kunst und Wissenschaft"

Miedzynarodowy Konkurs Architektoniczny na Opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Fary Gubinskiej, jako Centrum Kultury i Komunikacji, w ramach projektu: �Renowacja Wiezy Kosciola Farnego w Euromiescie Gubin-Guben -warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki�


http://www.heinlewischerpartner.de


Nagroda I / I. Preis
Heinle, Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.o. Wrocław / Breslau

Skład zespołu autorskiego: Edzard Schultz, Anna Stryszewska-Słońska,
Magdalena Tatar-Walecka, Małgorzata Biernacka, Adam Januszek,
Małgorzata Oleśkowska

Nagrodę przyznano za:
prawidłowe podejście do problemu zmiany przeznaczenia budowli, bez naruszania tkanki historycznej. Jury docenia ascetyczne podejście do formy i funkcji, klarowność i czystość kompozycji. Istotnym walorem koncepcji jest brak ingerencji w istniejącą strukturę budynku. Koncepcja zakłada czytelny rozdział funkcji ekumenicznej (sacrum) od kulturalnej (profanum). Niewątpliwymi zaletami pracy jest nowatorskie rozwiązanie, możliwość powiększania powierzchni użytkowej w miarę potrzeb poprzez modularne rozwiązanie konstrukcyjno-funkcjonalne. Na podkreślenie zasługuje wielofunkcyjność powierzchni sali koncertowej. Lekkość konstrukcji dachowej (brak nadmiernego dociążenia istniejącej struktury budynku) oraz wprowadzenie nowoczesnej technologii i materiału wyznacza nową jakość przestrzeni. Zachowana została jedna z podstawowych zasad konserwacji zabytków – zasada odwracalności.

Der Preis wurde zuerkannt für: eine richtige Einstellung zum Problem der Änderung der Bestimmung des Gebäudes ohne die historische Substanz zu berühren. Die Jury schätzt die asketische Einstellung zur Form und zur Funktion, sowie die Klarheit und Reinheit der Komposition. Ein wichtiger Vorteil des Konzepts ist die Unterlassung des Eingriffs in die bestehende Struktur des Gebäudes. Das Konzept nimmt eine lesbare Teilung der ökumenischen Funktion (Sacrum) von der kulturellen Funktion (Profanum) vor. Ein unbestrittener Vorzug der Arbeit ist eine neuartige Lösung, die Möglichkeit der Vergrößerung der Nutzfläche bei Bedarf durch modulare Konstruktionslösung. Zu betonen ist die Multifunktionalität der Fläche des Konzertsaals. Die Leichtigkeit der Dachkonstruktion (ohne übermäßige Belastung der bestehenden Struktur des Gebäudes) und die Einführung einer modernen Technologie sowie eines modernen Materials stellt eine neue Qualität des Raumes dar. Es wurde das grundlegende Prinzip der Denkmalrestaurierung - das Prinzip der Umkehrbarkeit aufrechterhalten.


Nagroda II / II. Preis

DOMINO grupa architektoniczna Wojciech Dunaj, Szczecin / Stettin

arch. Wojciech Dunaj, arch. Rafał Stemporowski, arch. Anita Dunaj,
arch. Izabela Chruściel, arch. Anna Drygalska, Wojciech Wasilewski, Zenon Leoniewski, Ewa Więckowska–Kosmala, Krzysztof Gogulski.

Nagrodę przyznano za:
stworzenie nowoczesnego i atrakcyjnego placu w otoczeniu kościoła, chociaż dyskusyjnym się wydaje umiejscowienie drzew mogących przysłaniać odbiór bryły. Praca w sposób odpowiedni dzieli wnętrze kościoła na salę koncertową i część wielofunkcyjną. Jury uważa za ciekawe plastyczne rozwiązanie wnętrza nawiązujące elementami do formy organów. Poprawne rozwiązanie funkcji dostosowuje się do zabytkowej substancji, dodatkowym atutem pracy jest wielofunkcyjność sali koncertowej. Proponowane usytuowanie stropów żelbetowych zaciera dawny kształt wnętrza kościoła tworząc obcy obiektowi charakter hali pułapowej.

Der Preis wurde zuerkannt für: die Schaffung eines modernen und attraktiven Platzes in der Umgebung der Kirche, obwohl die Lokalisierung der Bäume, welche den Empfang der Gestalt der Kirche verdecken können, diskutabel ist. Die Arbeit teilt korrekt das Innere der Kirche in den Konzertsaal und den Multifunktionsteil. Die Jury ist der Meinung, dass die Innengestaltung, welche sich auf die Orgelform bezieht, interessant ist. Eine korrekte Lösung der Funktionen passt sich an die alte Substanz an, ein zusätzlicher Vorteil der Arbeit ist die Multifunktionalität des Konzertsaals. Die vorgeschlagene Lokalisierung der Stahlbetondecken verwischt die ursprüngliche Gestalt des Inneren der Kirche und verleiht dem Objekt einen fremden Charakter einer Etagenhalle.


Nagroda III / III. Preis

Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Wowczak,Kraków / Krakau

mgr inż. arch. Jerzy Wowczak, mgr inż. arch. Ewa Wowczak,
mgr inż. Aleksandra Rykaczewska, mgr inż. arch. Aleksandra Olko,
mgr inż. arch. Małgorzata Guzik, mgr inż. arch. Agnieszka Czuj,
mgr inż. Anna Maj, studentka Alicja Dziedzina.


Nagrodę przyznano za:konsekwentne podporządkowanie formy i funkcji nowym wymaganiom, przy poszanowaniu kontekstu miejsca, jako reliktu. Praca zachowuje autentyczność miejsca, a wprowadzona nowa funkcja nie zakłóca ekspozycji zabytku. Na uwagę zasługuje odtworzenie bryły kościoła. Zastrzeżenie jury budzi ażurowa struktura dachu, stwarzająca wrażenie prowizoryczności rozwiązania. Godnym uwagi jest pomysł wprowadzenia elementu ruchomej widowni w formie „architektonicznego mebla”.

Der Preis wurde zuerkannt für: eine konsequente Unterordnung der Form und der Funktion der neuen Anforderungen unter Beachtung des Kontextes des Ortes als eines Relikts. Die Arbeit erhält die Authentizität des Ortes aufrecht und die eingeführte neue Funktion stört nicht den Empfang des Denkmals. Bemerkenswert ist die Wiederherstellung der Form der Kirche. Umstritten ist für die Jury die Ajour artige Dachstruktur welche einen Eindruck eines Provisoriums erweckt. Bemerkenswert ist die Idee der Einführung des Elements des beweglichen Zuschauerraumes in Form eines architektonischen Möbelstücks”.


Wyróżnienie / Auszeichnung

STUDIO M – Małgorzata Fornalczyk, Poznań / Posen

arch. Małgorzata Fornalczyk, arch. Jacek Maleszka, arch. Wojciech Skórzewski, arch. Andrzej Maciej Maleszka

Wyróżnienie przyznano za podjęcie ciekawej, chociaż dyskusyjnej, próby odtworzenia wnętrza urbanistycznego kościoła, poprzez zastosowanie ekranów-paneli odtwarzających dawne pierzeje gubińskiego rynku.

Die Auszeichnung wurde zuerkannt für die Unternehmung eines interessanten, obwohl umstrittenen Versuchs der Wiederherstellung der städtebaulichen Umgebung der Kirche durch Anwendung von Leinwänden mit den Abbildungen der ehemaligen Fassaden
des Gubiner Marktes.


Wyróżnienie I stopnia/ Auszeichnung des I. Grades

ATELIER LOEGLER ARCHITEKCI Sp. z o.o,Kraków / Krakau

dr inż. arch. Romuald Loegler, inż. arch. Magdalena Mendrala,
inż.arch. Aleksandra Ochocka, Magdalena Nalepa, Wojciech Uriasz

Wyróżnienie przyznano za ciekawe rozwiązanie wnętrza kościoła jako atrakcyjnej sali muzyczno-teatralnej. Nowoczesne rozwiązania dają możliwość poprzez kontrast dostrzec walory architektoniczne gotyckiej fary.

Die Auszeichnung wurde zuerkannt für interessante Lösung des inneren der Kirche als eines attraktiven Musik- und Theatersaals. Moderne Lösungen ermöglichen es, durch den Kontrast die architektonischen Vorzüge der gotischen Hauptkirche wahrzunehmen.


Wyróżnienie / Auszeichnung

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza Wrocław/ Breslau

dr inż. Maciej Małachowicz, mgr inż. Florian Nadolski,
mgr inż. arch. Rafał Karnicki, mgr inż. arch. Anna Małachowicz,
inż. arch. Angelika Jonik, inż. arch. Marek Obajtek


Wyróżnienie przyznano za szczegółową analizę historyczną kontekstu urbanistycznego. Praca stara się przywołać dawne podziały działek i ulic, które tworzyły najbliższe otoczenie kościoła. Jury docenia wyeksponowanie reliktów romańskiego kościoła.

Die Auszeichnung wurde zuerkannt für eine eingehende historische Analyse des städtebaulichen Kontexts. Die Arbeit versucht, die alten Grundstücksgrenzen und Straßen in der nächsten Umgebung der Kirche darzustellen. Die Jury würdigt die Hervorhebung der Relikte der romanischen Kirche.Druckbare Version